Vordingborg Havn - Etape 2 & 3

Hent pdf

Kategori: Vandbygning og fundering

Periode: 02.2018 - 10.2019

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 105.000.000,-

Projektbeskrivelse

Projektet omfattede en større udvidelse af Vordingborg Havn - udført i etape 2 og 3. Der blev bl.a. etableret en 620 meter ny kajkonstruktion samt 700 meter ny stenmole inkl. molehoved. Projektet indebar også materialehåndtering af 170.000 m³ ubundne materialer, som delvist blev flyttet fra internt depot og indbygget i forbindelse med etablering af bundopbygning under den asfaltbelagte kajgade på 25.000 m². Som en del af projektet blev der støbt betondæk på 300 m2 og rammet 13 stk. stålrør i 15 meters længde fra vand, ligesom der blev rammet 125 HEB-pæle. Projektet blev udført under særlig hensyntagen til de erhvervsdrivende på havnen og blev afsluttet og afleveret tre måneder før tid.


Etape 2: Omfattede en udvidelse på ca. 40.000 m², som blev afgrænset af en ny kajvæg, der blev etableret fra vandsiden som en nedrammet spuns på ca. 350 m med betonhammer ovenpå. Udvidelsen omfattede ydermere opfyld af arealet med dels sand, aske og slagger og blev afsluttet med belægning i en 30 m bræmme langs den nye kaj. Ligeledes omfattede projektet afvandingssystem, et brandvandsindtag samt dræn langs spuns mv. Der blev tilmed etableret nye el- og vandstandere samt føringsveje hertil, ligesom der blev installeret nye pulleter og fendere.


Etape 3: Omfattede også ny kaj, stenmole og molehoved. Slutteligt omfattede begge entrepriser en mindre stålbro samt uddybning af hele havnebassinet på 300.000 m³. Projektet blev udført i egenproduktion, og det var således kun asfalt og uddybning, som blev udført af underentreprenører.


Bæredygtighedstiltag: Projektet indebar bæredygtighedstiltag i form af indbygning af flyveaske, slaggebundgrus og genbrugsstabiltgrus. Der blev også anvendt betonbrokker fra nedbrydninger i kernen af stenmolen, bl.a. plader fra Køge Bugt motorvejen samt fra nedbrudt silo til molen.

Udvalgte hovedmængder:
• 620 m ny kaj med betonhammer, pullerter og fendere
• 700 m ny stenmole og molehoved
• 55.000 m² uddybet areal
• 300.000 m³ uddybet mængde
• 19 m lange spunsjern
• 11.000 m² spuns
• 125 stk HEB-pæle
• 13 stk. stålrør
• 300 m2 Betondæk
• 100.000 m³ sand
• 51.500 m³ aske
• 27.500 m³ slaggebundgrus
• 20.000 m² asfalt
• 20.000 m² stabilt grus

Se flere referencer