Valby Langgade - Helhedsgenopretning

Hent pdf

Kategori: Trafikal infrastruktur

Periode: 04.2016 - 11.2016

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 23.000.000,-

Projektbeskrivelse

Projektet omhandler helhedsgenopretning af Valby Langgade mellem Skolegade og Vigerslevvej, hvor entreprisen er opdelt i 6 deletaper med 4 faser i hver etape. Helhedsgenopretningen omfatter primært genopretning af hele kørebanen inkl. fjernelse af sporvognsskinner og udlægning af støjreducerende asfalt og genopretning af dele af afvandingen, cykelstier og fortove, der var genopretningstrængende, samt etablering af plantehuller til træer (dræningssystem). Projektet er desuden udført med 3D-maskinstyring. 

 

Trafikafvikling i trafikerede byområder


De forskellige arbejder er udført på stærkt trafikeret vej med ÅDT-tal på over 10.000. En effektiv trafikafvikling er en integreret del af Munck Havne & Anlægs virke ved anlægsarbejde, og på Valby Langgade har fremkommeligheden været velfungerende på selv de mest trafikerede vejstrækninger. På alle fagområder er der blevet udført proffesionel håndtering af afspærring og kørebaneafmærkninger, herunder forlægning af trafik i overensstemmelse med afspærringsplaner, som blev udarbejdet af Munck Havne & Anlæg og godkendt af vejmyndighederne. Den samlede indsats med at afvikle trafik og mindske de støjmæssige gener i forbindelse med anlægsarbejdet resulterede i bygherrens fulde tilfredshed. Udførelsesområdet er desuden kendetegnet ved stor befolkningstæthed med mange omkringliggende bygningsværker, hvilket stillede høje krav til afskærmninger og sikkerhedsforanstaltninger. 

 

Hovedmængder:


• Trafikafvikling af hele Valby Langgade
• Optagning og bortskaffelse af 1.600 lbm. sporvognsskinner
• Optagning og gensætning af 5.000 lbm. granitkantsten
• Lægning af 700 m2 chaussesten
• Optagning og bortskaffelse af 2.800 m2 fliser
• Efterfølgende lægning af 2.800 m2 nye fliser
• Udskiftning og etablering af 100 brønde med tilhørende stikledning til hovedkloak
• Etablering af 4 stk. plantehuller (dræningssystem) ca. 600 m2
• Udlægning af ca. 21.000 m2 støjreducerende asfalt

Se flere referencer