Samsø - Vejudvidelse

Hent pdf

Kategori: Trafikal infrastruktur

Periode: 03.2015 - 10.2015

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 15.500.000,-

Projektbeskrivelse

Eksekvering af et anlægsprojekt, der omhandler udgravning af 8.000 m2 vejkasse med bundopbygning, vejafvanding inkl. vejbrønde/ ledninger samt afsluttende udlægning af asfalt. Det sætter krav til projektstyring, planlægning og samarbejde med mange aktører og ledningsejere.

 

Overordnet set bestod entreprisen af omfattende opgravning og bortkørsel af eksisterende belægninger og jord; udvidelse af vejforløb; samt lovpligtig afmærkning. MHA har mange års erfaring med alle aspekter af denne type anlægsarbejder, hvor vejstrækninger skal opbygges fra bunden, og derfor kunne firmaet levere et resultat af høj kvalitet inden for tidsplanen. I anlægsfasen blev der konkret foretaget total opbygning af alle lag, hvilket omfattede 60 cm opbygning af bund. Udlægningen af de ubundne bærelag blev gennemført med 40 cm drænlag, 20 cm bærelag. Herpå blev der udlagt ca. 12 cm asfalt i 9 cm GAB og afsluttet med 3 cm slidlag. I entreprisen indgik ligeledes belysning og afstribning.

 

Entreprisen blev tilfredsstillende gennemført på baggrund af udførlig planlægning og detaljeret tidsplan med grundige vurderinger, udgravning af prøvehuller og justering af projektet i henhold til placering af fremmede ledninger. Den minutiøse projekthåndtering med effektiv koordinering af materialer, materiel og mandskab er en af hjørnestenene i MHA’s organisation og var også i dette tilfælde med til at sikre en driftsikker og rettidig udførelse af opgaven.

 

GRÆNSEFLADER: Da entreprisen indeholdt kontakt til grundejere, hvor MHA har mange års erfaring med kundekontakt og forsøger i størst muligt omfang, at imødekomme de ønsker, som vejens brugere måtte have. Der blev desuden aftaler om, hvordan områder skulle afleveres efter udført anlægsarbejde, og alle disse blev opfyldt til kundernes og lodsejernes tilfredshed. MHA´s effektive kommunikation med både bygherre, gruppens interne afdelinger og de relevante eksterne aktører har i dette projekt været med til at sikre en gnidningsfri udførelse af den foreskrevne anlægsopgave.

Se flere referencer