Kalundborg Vesthavn - Renovering

Hent pdf

Kategori: Vandbygning og fundering

Periode: 10.2018 - 05.2020

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 16.000.000,-

Projektbeskrivelse

Dette projekt har transformeret den gamle Kalundborg Vesthavn til en bynær havnepark for byens borgere, hvor der er lettere adgang til det maritime miljø. Integreret i havneparkens design er der bl.a. opført en ny højtvandsmur, der klimasikrer mod fremtidige stigninger af vandstanden i havnen. Der er udført spunsarbejder i form af ny spunsjern 2 meter ud fra den eksisterende spunsvæg, hvorefter der er opfyldt med indbygningsmaterialer, som er blevet til den nye betonpromenade. Der er etableret ca. 200 lbm. spuns med jordankre og ca. 100 lbm. fritstående spuns foran eksisterende havnekaj.

 

Projektet indeholder bl.a. lodrette indfatninger langs kajarealer og tilhørende trædæk. Langs kajen i det nyetablerede havnearealer, og ved den gamle kajkant, er der tilkørt indbygningsmaterialer og indbygget belægningskasser til betonpromenade og asfaltbelægning. I havneparken er der indbygget muldjord som en del af havneparkarealet. Der er ligeledes udført en 35 lbm pilotbro, der er opbygget på rammede pæle, ligesom der er udført landindvinding i forbindelse med udvidelse af kajen.

 

Bæredygtighedstiltag:

 

• Træ er FSC-certificeret for bæredygtig produktion og skovdrift 
• Materiale til bortskaffelse genindbygges i videst muligt omfang
• Azobe-træ fra nedbrydning er solgt til upcycling. Det laves senere til plankeborde
• Jern og gode træpæle recycles. Træpælene sælges til andre vandbygningsprojekter i Danmark
• Evt. spildmængder bliver afsat på andre projekter, hvor de kan gøre gavn

 

Indhold og udvalgte mængder:

 

• Nedsætning af ca. 300 lbm. ny spuns foran eksist. havnekaj - både fritstående og med jordankre
• 250 m støttevægge som højtvandssikring
• Landindvinding på maritimt område
• Opfyldningsarbejder
• Trappeovergange over ny højtvandssikring i træ
• Ny betonpromenade
• Ramning af 13 meters Green heart pæle
• 250 m2 azobé-pilotbro
• 350 lbm. hammer og friholderværk i azobé
• Afvanding af 4.000 m2 havneareal
• Asfaltbelægningsarbejder
• Opbygning af 150 m2 træterrasse ved bådklubbens klubhus
• Ramning af agterfortøjningspæle i havnebassinet
• El, vand og aptering til lystbådsbrugere

 

Munck Havne & Anlæg har udført projektet i to etaper:

 

Etape 1: fra oktober 2018 - maj 2019
Etape 2: fra september 2019 - maj 2020

Se flere referencer