Nyborg Torv - Nyt byrum

Hent pdf

Kategori: Byrum, belægninger og LAR

Periode: 10.2019 - 11.2020

Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen - v/ Michael Jacobsen , H. C. Andersens Boulevard, 1553 København V

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 20.000.000,-

Projektbeskrivelse

Projektet udføres i to store etaper, hvor første etape strækker sig fra oktober 2019 og frem til sommeren 2020, og omfatter rydning af eksisterende belægninger og inventar. Etape to udgøres af vejen rundt om Torvet og er afsluttet ultimo 2020.

 

Entreprisen er en del af et større renoverings- og udbygningsprojekt, som udføres på og omkring Nyborg Slot. Grundet byens royale historik har projektet tiltrukket sig stor opmærksomhed fra arkæologer, der har gjort mange spændende fund i forbindelse med udgravninger - deriblandt den oprindelige brostensbelægning, fundamenter til middelalderhuse, vandrør fra 1500-tallet samt en vej fra 1200-tallet med hjulspor fra datidens hestevogne. Disse fund vil indgå i Torvets endelige fremtoning og bl.a. vil de udgravede brosten blive genbrugt i Torvets nye belægning.  

 

Eftersom arbejdet udføres i Nyborg centrum, stilles der særlige krav til logistik og trafikafvikling i området omkring torvet, således byens borgere påvirkes mindst muligt under udførelsen. Det færdige Torv står færdigt ultimo 2020 som et smukt multifunktionelt byrum med belægning i nordisk granit inspireret af den oprindelige turneringsplads, Christian 3. etablerede midt i 1500-tallet.

 

Indsatser: 

 

•  Betonarbejder: Armeret betonplade under vandkunst, vandreservoir, lyslederbrønde og juletræsfundamenter.
•  Brolægningsarbejder: Ca. 5.000 m2 bestående af diverse granitsten.
•  El-arbejder: Hæve/sænke teknikbrønde, belysningsamaturer og gadelysmaster, teknikrum med div. strømtilslutninger til vandkunst og teknikbrønde.
•  Kloak- og afvandingsarbejder: Olieudskiller, sandfang, større beton rørbassin, dræn: 600 lbm inkl. brønde, spildevandsledninger, regnvandsledninger og trækrør.
•  Rydningsarbejder, beplantning og vandkunstteknikarbejder.

 

Se flere referencer